สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555


ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555
สารบัญ

การคัดเลือก  ura3  auxotrophic mutant ที่มีประสิทธิภาพการทรานสฟอร์มเมชันสูงในยีสต์ Kluyveromyces marxianusUBU-1-3 (election ofura3  Auxotrophic Mutants with the Highest Transformation Efficiency from the Yeast  Kluyveromyces marxianus UBU-1-3) 

พัชราภรณ์ สุ่มมาตย์ ชริดา ปุกหุต และ สนม โนนกลาง

สมบัติทางโครงสร้างและทางแสงของฟิล์มบางดีบุกไดออกไซด์เจือเหล็กและพลวงเตรียมโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส (Structural and Optical Properties of Fe and Sb-doped Tin DioxideFilms prepared by the Spray Pyrolysis Method)
จำเนียร พุฒพันธ์ และ สุวัฒน์ ผาบจันดา
 
เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล (Longitudinally Aligned Banana Slicing Machine)
สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย วุฒิศักดิ์  กาวินัน และ อริยะ  แสนทวีสุข
 

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพนงามห้าในสภาพดินนาทางภาคใต้ของประเทศลาว (Effects of Chemical Fertilizer Use on Khao Phonengam 5s Growth and Grain Yield of Paddy Soil in the Southern Lao PDR)

อินแปง ดวงวงสา  มานัส ลอศิริกุล  และ สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร

 
การดูดซับสีในกลุ่มสีอะโซโดยใช้เส้นใยเห็ดไวท์ร็อท,Lentinus squarrosulus Mont. LS-YA และ Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ (Adsorption of Azo Dyes using White Rot Fungi, Lentinus squarrosulus Mont. LS-YA and Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1 in Broth)
สุกฤตา บูรณ์เจริญ ประนอม แซ่จึง และชริดา ปุกหุต
 

 
การวิเคราะห์สารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตในตัวอย่างพริกด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟีและวัดสี (Determination of Carbamate Insecticides in Chili using Chromatographic and ColorimetricTechniques)
สุภาพร บ้งพรม และ สุวัฒน์ ผาบจันดา
 

ผลของการปรับผิวเมมเบรนโพลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อความคงทนของชั้นเคลือบไคโตซาน ด้วยวิธีออกแบบการทดลอง (Design of Experiment to Study the Effects of Sodium Hydroxide Treatment of Polyvinylidene Fluoride on Chitosan Coating Layer Stability)

วรพัส  เกตุกราย อำไพ  ชนะไชย และ รัตนา จิระรัตนานนท์

 
การออกแบบและสร้างชุดแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (Design and Construction of Switching Power Supply fora Carbon Dioxide Laser)
ธวัชชัย นิ่มพญา และ พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง