ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบ/ประกาศด้านงานวิจัย
     ระเบียบ/ประกาศด้านการบริหารงานวิจัย
     ระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัย
     กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้
ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบอำนาจ
แบบฟอร์มงานวิจัย
     แบบเสนอขอทุนวิจัย
     แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
     แบบรายงานผลการวิจัย
     แบบขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย
     แบบประเมินโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยหน้าใหม่/ รุ่นใหม่
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน
     ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
     การเปิดบัญชีโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
     แบบฟอร์มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนชุดโครงการวิจัย/ชุดโครงการนวัตกรรม
แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
     ประกาศอัตราค่าตอบแทน
     แบบฟอร์มขอทุน -ค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
     แบบฟอร์มขอทุน -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
ระเบียบและแบบฟอร์มคณะกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ค่าสมนาคุณตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
     ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
     ค่าสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge)
ทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความทางวิชาการ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา
การเสนอขอรับรองกลุ่มหรือศูนย์ วิจัย บริการวิชาการ
แบบฟอร์มขอข้อมูลวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     แบบเสนอของบประมาณ
     แบบรายงานความก้าวหน้า
     แบบรายงานผลการดำเนินงาน
     แบบประเมิน
     แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุมัติต่างๆ
     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
     คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน
     คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     คู่มือการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้บริการ
     มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการ
เอกสารการประชุม/อบรม/สัมมนา
     Research Café