ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบ/ประกาศด้านงานวิจัย
     ระเบียบ/ประกาศด้านการบริหารงานวิจัย
     ระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัย
     กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้
ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบอำนาจ
แบบฟอร์มงานวิจัย
     แบบเสนอขอทุนวิจัย
     แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
     แบบรายงานผลการวิจัย
     แบบขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย
     แบบประเมินโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยหน้าใหม่/ รุ่นใหม่
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน
     ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
     การเปิดบัญชีโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
     แบบฟอร์มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย/ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ชุดโครงการ/โครงการเดี่ยว)
แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
     ประกาศอัตราค่าตอบแทน
     แบบฟอร์มขอทุน -ค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
     แบบฟอร์มขอทุน -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
ระเบียบและแบบฟอร์มคณะกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ค่าสมนาคุณตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
     ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS
     ค่าสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page charge)
***ปิดรับแล้ว*** ทุนสนับสนุนปรับปรุงบทความ (Manuscript edit) โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ***ปิดรับแล้ว***
การเสนอขอรับรองกลุ่มหรือศูนย์ วิจัย บริการวิชาการ
แบบฟอร์มขอข้อมูลวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     แบบเสนอของบประมาณ
     แบบรายงานความก้าวหน้า
     แบบรายงานผลการดำเนินงาน
     แบบประเมิน
     แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุมัติต่างๆ
     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
     คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน
     คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     คู่มือการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้บริการ
     มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการ
เอกสารการประชุม/อบรม/สัมมนา
     Research Café