คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบ/ประกาศด้านงานวิจัย
     ระเบียบ/ประกาศด้านการบริหารงานวิจัย
     ระเบียบ/ประกาศด้านการเงิน โครงการวิจัย
     กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้
ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบอำนาจ
ทุนวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน)
     ภาคผนวก
     ประกาศมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
     คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
แบบฟอร์มงานวิจัย
     แบบเสนอขอทุนวิจัย
     แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
     แบบรายงานผลการวิจัย
     แบบขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย
     แบบประเมินโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนนักวิจัยหน้าใหม่/ รุ่นใหม่
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน
     ขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
     ประกาศทุนวิจัย
     การเปิดบัญชีโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
     แบบฟอร์มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
     แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มวิจัย
แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
     ประกาศทุนวิจัย
     แบบฟอร์มขอทุน -ค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
     แบบฟอร์มขอทุน -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
ระเบียบและแบบฟอร์มคณะกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ค่าสมนาคุณตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
     ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
     ค่าสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ทุนนำเสนอผลงาน
     ทุนนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
     ทุนนำเสนอผลงานในประเทศ - ค่าลงทะเบียน
     ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ)
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     แบบเสนอของบประมาณ
     แบบรายงานความก้าวหน้า
     แบบรายงานผลการดำเนินงาน
     แบบประเมิน
     แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุมัติต่างๆ
     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
     คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด (ABC)
แบบฟอร์มขอข้อมูลวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
บทความการบริหารจัดการน้ำอ่านก่อนเข้าอบรม
รายชื่อผู้ประสานงานวิจัยคณะ
แบบฟอร์มอื่นๆ
โครงการคลินิกเทคโนโลยี 59
ทุนวิจัยเชิงพื้นที่
ทุนยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ
โครงการยกระดับนักวิจัยไทย
     บรรยายพิเศษจากแหล่งทุนวิจัย
คู่มือการปฏิบัติงาน
     คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
     คู่มือการดำเนินงานสำหรับผู้ใช้บริการ
     มาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ทุนวิจัยโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยครบวงจร
เอกสารการประชุม/อบรม/สัมมนา
     Research Café
เงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา