สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2549


ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2549

สารบัญ

 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์จริงโดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (The Development of a Science Curriculum Related to Real-Life Issues Based on an Inquiry Cycle Approach)
วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
 
การคำนวณวงรอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Traverse Calculation by Computer Programming)
ธีระ ลาภิศชยางกูล
 
การคำนวณหาเวลามาตรฐานการทำงานของพนักงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กรณีศึกษา :แผนกเย็บกางเกง รุ่น A1314
(Calculating the Standard Time of Workers in A Germent Factory Case Study:Sewing Shorts Model A1314)
นุชสรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฏ,ประภาภรณ์ เทพสาง และเกศิรินทร์ บรรลุศิลป์
 
การเปรียบเทียบสายพันธุ์มะละกอและความทนทานต่อโรคใบด่างวงแหวนในจังหวัดอุบลราชธานี (Comparison of Papaya Varieties and Papaya Ringspot Disease Tolerance in Ubon Rachathani)
รัชดาภรณ์ จันทาศรี และกิตติพันธ์ จันทาศรี
 
วิชา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี (Student Opinions of the Teaching and Learning Process and the Study Results of the Industrial Project Feasibility Study Subject,King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok-Prachinburi)
ประนอม อุตกฤษฏ์
 
ความไวต่อยาปฏิชีวนะของ Vibrio spp.จากหอยนางรม บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี (Antibiotic Susceptibility of Vibrio spp. Isolated from Oyster (Ostrea edulis) at Angsila,Chonburi Province )
สุดสายชล หอมทอง และธดาภรณ์ วงศ์พุฒ
 
ผลของการเพิ่มปริมาณตะกั่วต่อค่าดัชนีหักเหและคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วที่เตรียมจากทรายแม่น้ำมูล  (Effect of Pb3O4 Dopanted on Refractive Index and Absorbance Properties of Gless Prepared from Local Sand)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์,จินตนา เหล่าไพบูลย์,ลำพูน อกอุ่น และอัมพร จิตรนอก
 
โพรโตคอลของการสร้างเอกสารร่วมกันบนเว็บ (A Web Collaborative Authoring Protocol)
จักกริช พฤษการ
 
วัสดุนาโน (Nanomaterials)
ศุภกร ภู่เกิด,อุดม ทิพราช และ ทิพวรรณ สายพิณ
 
สัตว์ปีกพื้นเมืองกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตอีสาน (Indigenous Poultry Breeds for the New Theory Agriculture Production in North-East Thailand)
ธีระพล บันสิทธิ์ และกาญจนา บันสิทธิ์
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง