สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2546


ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2546

สารบัญ

 
การหาปริมาณธาตุและคุณสมบัติทางกายภาพของทรายแม่น้ำโขง,แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล (Determination of Elements and Phtsical Property in Khong River,Chee River and Moon River sand.)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์,จินตนา เหล่าไพบูลย์ และสุริยา โชคสวัสดิ์
 
เครื่องหมายดีเอ็นเอในงานปรับปรุงพันธุ์พืช (DNA Markers in Plant Breeding)
สุรีพร เกตุงาม
 
Melt Free Radical Grafting of GMA Monomer onto LDPE:Effects of Initiator and Monomer Concentration
Kasama Jarukumjorn
 
การแปรทางเสียงของคำว่า "ดิฉัน " กับทรรศนะของคนไทย (Stylistic Variation of the Pronoun /di-chán/ and Thai's Attitude)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
 
โปรแกรมประเมินผลการสอนของอาจารย์ Teaching Assessment Program (TAP 1.0)ในงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Teaching Assessment Program (TAP 1.0) in Qulity Assurance,Faculty of Engineering,Ubon Ratchathani University)
ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ
 
เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว 3 ถึง 4 ปี (Techniques to improve production of mature three to four years old ruzigrass pasture)
ประพันธ์ บุญเจริญ,นรินทร บุญพราหมณ์ และวันชัย อินทิแสง
 
การประยุกต์ใช้คลื่นเสียงอุลตร้าโซนิคในการหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุวิศวกรรม (The Application of Ultrasonic Wave in the Determination of Young's Modulus of Engineering Materials)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์,จินตนา เหล่าไพบูลย์ และสมบัติ ปาทาคำ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง