ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > บรรยายพิเศษจากแหล่งทุนวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ 2562
อุตสาหกรรมมุ่งเป้าของประเทศ First S-Curve และ New S-Curve
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและตัวอย่าง Spearhead R&I Program
เอกสารประกอบการบรรยาย "นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563" ของ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เอกสารประกอบการบรรยาย "นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563" ของนางสาวชิดชนก เกษี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)