สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2552

สารบัญ

 

ชญานนท์ แสงมณี,กุลเชษฐ์ เพียรทอง, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล และอนิรุตต์ มัทธุจักร
 
อดิศักดิ์ บุตรวงษ์, สุรสิงห์ อารยางกูร และชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
 
นฤมล ท้าวอนนท์ ,วิภาวี เสาหิน, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และสัมมนา มูลสาร
 
รัตนา เล็กสมบูรณ์
 
มินตรา สาระรักษ์ เมรีรัตน์ มั่นวงศ์และธันยการย์ ศรีวรมาศ
 
วิสิทธิ์ สะอิ้งทอง, พรพรรณ วีระปรียากูร ,ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ และ วรนาท รักสกุลไทย
 
อากาศ วังน้อย และพรพรรณ วีระปรียากูร
 
ตรัยสรณ์ สมานรักษ์ และพรพรรณ วีระปรียากูร
 
วิระพงศ์ จันทร์สนาม กาญจนา สุคัณธสิริกุล และการุณย์ ประทุม
 
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
 
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง