สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557 


สารบัญ
ประสิทธิภาพของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิจากดาวทราย (Astropecten sp.) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในปลา (Antibacterial Efficiency of Secondary Metabolites from Sand Sea Star (Astropecten sp.) against Pathogenic Fish Bacteria)
ราโชว์  ขาวชำนาญ และ  ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล
On -Semi-prime and Quasi -Semi-prime Ideals in -AG-Groupoids
Pairote Yiarayong
การเปรียบเทียบการทำงานโปรแกรม R และโปรแกรม SPSS กรณีการจำแนกประเภทข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวความคิดการทำเหมืองข้อมูล(Comparison of R Project with SPSS Program for Data Classification ofKhon Kaen University Borrowed Money Database underthe Conceptof Data Minin)
นิรมล พันสีมา และ อนัตต์ เจ่าสกุล
ปรสิตโมโนจีเนียนที่พบในปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังบริเวณแม่น้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช (Monogeneans in Cage-cultured Red Tilapia(Oreochromis niloticus x O. mossambicus) in Tapi River, Nakhonsithammarat)
วุฒิชัย ทองบำรุง และธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของวิตามินอีโดยการสังเคราะห์แบบตกตะกอน (Preparation of Molecularly Imprinted Polymer Particles of Vitamin E by Precipitation Polymerization)
มณจิรา ลัทธปรีชา ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และ อมร ไชยสัตย์
การเพิ่มอายุของเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตรด้วยวัสดุมีโซพอรัสที่ผลิตได้จากซิลิกาที่สกัดจากแกลบต่อการรีดักชันไนเตรท(Longevity Enhancement of Nanoscale Zero-valent Iron by Mesoporous Material Prepared from Rice Husk Silica for Nitrate Reduction Application) 
ฉัตรกมล แก้วบุดดีปิยวิทย์ สุวรรณและ กิติโรจน์ หวันตาหลา
ผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้เหลืองจันทบูรดำเต็มคอ (Dendrobium friedericksianumRchb.f  var. oculatum) (Effects of Colchicine in the Induction of Polyploidy of Dendrobium friedericksianum Rchb.f. (var. oculatum)
ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์  และ สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
ผลของถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ และแกลบต่อผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 (Effects of Bamboo and Rice Husk Biochars on Yield and Nitrogen Use Efficiency of Chainat 1 Rice Variety)
เสาวคนธ์ เหมวงษ์
มะเขือเทศอุตสาหกรรมลูกผสมเปิดพันธุ์ใหม่ UBU 406 (A New, Open-pollinated Processing Tomato, UBU 406)
บุญส่ง เอกพงษ์
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง