สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
 
 
 
 
ศุภณัฐ วัฒิธรรม  ณัฏนิชา เมืองกาญจน์  ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล  นิอร จิรพงศธรกุล  และกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
คำสำคัญ : ไบโอฟลอค  ปลานิล  แหล่งคาร์บอน  ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ
Keywords: Biofloc; Nile tilapia; Carbon source; Innate immunity
 
 
รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์  และกฤช จรินโท
คำสำคัญ :เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  การเลือกทำเลที่ตั้ง
Keywords: Geo-information; Real estate; Site selection
 
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์  วัชรี เลขะวิพัฒน์ และ ชวลิต จันสะ
คำสำคัญ : บทสนทนาภาษาจีน  สื่อประสม  สื่อการเรียนออนไลน์ เว็บไซต์
Keywords: Chinese conversation; Multimedia; Online learning materials; Website
 
จตุภัทร เมฆพายัพ  และกิดาการ สายธนู
คำสำคัญ :การประมง  ปลาทะเลที่นำขึ้นบก  ตัวแบบข่ายงานระบบประสาท
Keywords: Fishery; Marine Fish Landing; Neural Network Model
 
Rachadaporn Timun and Pairote Yiarayong
คำสำคัญ :  |¬-nLA-ริง  ไอดีล  ระดับ  ไอดีลทางซ้าย
Keywords: |¬-nLA-ring; ideal; level; |¬-nLA-subring
 
Kanokporn Changtong, Ratee Bojaras, Nongkhran Sasom and Sarawut Saenkarun
คำสำคัญ :พีชคณิตบน C พีชคณิตพัวส์ซอง พัวส์ซองไอดีล พัวส์ซองไอดีลที่ใหญ่ที่สุด พัวส์ซองมอดูล
Keywords: ℂ-algebra, Poisson algebras, Poisson ideal, Poisson maximal ideal and Poisson modules
 
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน  จุฬาลักษณ์ จารุนุช  พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ  พิศมัย ศรีชาเยช  และกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
คำสำคัญ :ข้าวโพดบดหยาบ  แป้งดัดแปร  กระบวนการเอกซ์ทรูชัน  สมบัติทางกายภาพ  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Keywords: Corn grit; Modified starch; Extrusion process; Physical property; Extruded snack
 
นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข*  เกษม จันทร์แก้ว  อรอนงค์ ผิวนิล และธนิศร์ ปัทมพิฑูร
คำสำคัญ : คลอรีนคงเหลือ  แบคทีเรีย  น้ำเสีย  สะพานปลา
Keywordsresidual chlorine; bacteria; wastewater; fish landing site
 
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ  ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต์ คงไชย
คำสำคัญ : ระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียน  การรู้จำใบหน้า  การตรวจจับใบหน้าแบบเรียลไทม์
Keywords: : Attendance monitoring system; face recognition; real-time monitoring face recognition
 
Buagun Samran  Pacharee Krongkitsiri  Saranyoo Chaiwichian  and Udom Tipparach
คำสำคัญ : เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง  การแอโนไดเซซั่นสองครั้ง  ท่อนาโนไททาเนียม  การบำบัดความร้อน
Keywords: dye-sensitized solar cells; double-anodization; titania nanotubes; heat treatment
 
สุภาณี จันทร์ศิริ  สิทธิชัย ใจขาน  และธัญวรรณ คำใส
คำสำคัญ :  พฤติกรรมความปลอดภัย  การประเมินความเสี่ยง  ร้านรับซื้อของเก่า
Keywords:
 
ทิพยา ถินสูงเนิน  มาโนช ถินสูงเนิน  กิตติศักดิ์ เกิดประสพ  และนิตยา เกิดประสพ
คำสำคัญ การจัดกลุ่มข้อมูลอนุกรมเวลา  จำนวนกลุ่มที่เหมาะสม  ตัวแทนอนุกรมเวลา  ซิลลูเอ็ต  ผลรวมความผิดพลาด
Keywords: Time-series clustering; Appropriate number of clusters; Representation; Silhouette; Sum of Squared Error
 
แหลมไทย อาษานอก  ต่อลาภ คำโย  มลฑล นอแสงศรี  และ ณภัค กรรณสูต
คำสำคัญ : ป่าลุ่มต่ำริมน้ำ  ยางนา  ตะเคียนทอง  ถิ่นอาศัยที่เหมาะสม  แม่น้ำเจ้าพระยา
Keywords: Riparian forest; Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don.; Hopea odorata Roxb.; Habitat suitability, Chao Phraya River 
 
พงศกร บำรุงไทย  วรนุช ปลีหจินดา  และรุ้งเพชร สงวนพงษ์
คำสำคัญ : เกมจำลอง กิจกรรมบำบัด กล้องตรวจรู้ความลึก การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
Keywords: Simulation game; Occupational therapy; Depth sensor camera; Physical rehabilitation
 
วันวิสา ขวัญเลื่อน  และปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
คำสำคัญ : รถยนต์  การพยากรณ์  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน
Keywords: automobile; forecasting; stepwise multiple linear regression analysis 
 
พรพิมล สระทองปัง  พันธ์จิตต์  สีเหนี่ยง*  คนึงรัตน์ คำมณี  และจิรัฐินาฏ ถังเงิน
คำสำคัญ : เกษตรอินทรีย์  พฤติกรรมผู้บริโภค  ตลาดนัดสุขใจ
Keywords: Organic agriculture; Consumer behavior; Sukjai market
 
ลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง  เตือนใจ ปิยัง  สุวิทย์ จิตรภักดี  สุดคนึง ณ ระนอง  พิณทิพย์ จันทรเทพ  และอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
คำสำคัญ : พฤติกรรม เห็ดเสม็ด การอนุรักษ์ จังหวัดตรัง
Keywords: Mushroom foraging technic; Boletus griseipurpureus Corner; Conservation; Trang Province
 
ชาญชัย ศุภอรรถกร  และไชยเชษฐา ยังมีสุข
คำสำคัญ :หนังสือสามมิติ  เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน  เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี
Keywords: 3D book; Thai folk musical instrument; Augmented reality technology
 
มณีรัตน์  น้ำจันทร์
คำสำคัญ : ตัวเร่งปฏิกิริยา(วิวิธพันธ์)แบบไม่เป็นเนื้อเดียว  ไบโอดีเซล  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส  ปฏิกิริยาคาร์บอไนเซชัน  ปฏิกิริยาซัลโฟเนชัน  ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
Keywords: Heterogeneous catalyst; Biodiesel; Hydrolysis reaction; Carbonization reaction; Sulfonation reaction; Esteriication
 

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น

Effects of Clove Oil Released in Active Packages on Shelf Life Extension of Egg during Storage under Refrigerator

สายฝน โพธิสุวรรณ, นฤมล มาแทน และ วันชาติ ปรีชาติวงศ์

คำสำคัญ:น้ำมันหอมระเหยจากกานพลู เชื้อแบคทีเรียที่ทนความเย็น ไข่ไก่ คุณภาพไข่

Keywords:Clove oil; psychrotrophic bacteria; egg; quality of egg

 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง