สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2550


ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2550

สารบัญ

 
ผลของยากลุ่มต้านการทำงานของเอ็นไซม์COX-2 อย่างจำเพาะเจาะจงต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (A Class Effect of Selective COX-2 Inhibition on Cardiovascular Risk)
สมชาย สินชัยสุข
 
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากส่วนยอดติ้วและเถาคัน (Evaluation of Biological Activities of Crude Extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer.and Cayratia trifolia L. Domin Young Shoots.)
สุดารัตน์ หอมหวน , ปาจารีย์ ทองงอก , สุธารัตน์ สอนสระคู และ จันทรา บุญจิ่ม
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่รับโดยวิธีรับตรงกับวิธีเอนทรานซ์โดยทวงมหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2542 - 2543 (A Comparison of Academic Achievement between Ubon Rajathanee University Students Admitted Directly by the University and by the Ministry of University Affairs in Academic Year 1999 and 2000)
พัชรี น้าวานิช และ สัมมนา มูลสาร
 
ความได้เปรียบของแต่ละองค์กรที่มีผลต่อความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย (The Effect of Firm Differential Advantage on the Export Performance of Agro-industry in Thailand)
อรรถพล ชุ่มมี
 
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-Sensitized Solar Cells,DSSCs)
วินิช พรมอารักษ์ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , สายันต์ แสงสุวรรณ และ ทินกร แก้วอินทร์
 
ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อบทบาทของผู้หญิงม้งที่เร่ขายของในเมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม (The Impact of Tourism on the Roles of Hmong Women Street Sellers in Sa pa District, Lao Cai Province.Vietnam)
วัชรี ศรีคำ
 
ผลของ gibberrellic acid ที่มีผลต่อคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาว (Effect of Gibberrellic Acid on Fruit Quality of Dragon Fruit (Hylocereus undatus)cv. While aril)
รัชดาภรณ์ จันทาศรี , อุมาพร หล้าจันทร์ , สาธิต พสุวิทยากุล และ กิตติพันธ์ จันทาศรี
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง