สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2553

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2553

สารบัญ

 

หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล
 
วิชญา รัตนเมธาวี* และ นงนุช แสงสุระ
 
เยาวรัตน์ สุระโคตร, ทิติยา สุนนท์นาม, ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข, ทินกร แก้วอินทร์, สายันต์ แสงสุวรรณ,วินิช พรมอารักษ์ และ ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
 
มินตรา สาระรักษ์ เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ และ ธันยาการย์ ศรีวรมาศ
 
สมชาย สินชัยสุข
 
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์  และสรญา แก้วพิทูลย์
 
เอกภณ จีวะสุวรรณ และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
 
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา และ อาไพศักดิ์ ทีบุญมา
 
ศักชัย จงจา และ อาไพศักดิ์ ทีบุญมา
 
พิทักษ์พงษ์ แพงสาย วิศิษฐิพร สุขสมบัติ และพิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง