สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2551


ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2551

สารบัญ

 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib) (Micropropagation of Stemona collinsae Craib )
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ และ อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
 
ผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช (Effect of Time-field on Growth of Plant Tissues)
อภิชัย ศิวประภากร , วาริณี พละสาร และ อรัญญา พิมพ์มงคล
 
การจำลองการกระจายตัวความเร็วของสสารตัวกลางระหว่างดาวในระบบสุริยะ (Simulation of Velocity Distribution of Interstellar Matter in the Solar System)
ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
 
การปนเปื้อนสารหนูในน้ำใต้ดินเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Arsenic Contamination in Ground Water of the Lower Mekong Basin)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 
การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ (Performance Improvement of Solar Dryer)
พูลทวี ศรพรหม และ อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
 
เทคนิคการแพร่กระจายความผิดพลาดในงานสำรวจ (Error Propagation Technique in Surveying)
ธีระ ลาภิศชยางกูล
 
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (NIDDM) (Health Promotion in NIDDM patients)
มินตรา สาระรักษ์
 
ความคิดเห็นของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยา 1 สำหรับนิสิตพยาบาล (Assessing the Teaching and Learning Process of Pharmacology 1 among Second Year Nursing Students at Mahasarakham University)
 อิสรา จุมมาลี และ วิลาสินี หิรัญพานิช
 
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา (A Development Model of Conservation and Promotion of Toddy Palm Products : A Case Study of Tambon Paknam Amphur Bangkla in Chachoengsao Province)
ลักษณาพร โรรจน์พิทักษ์กุล
 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบรรษัทภิบาลกับศักยภาพในใการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Relationship between Corporate Governance Characteristics and Competitive Potentialities of Small and Medium-sized Enterprises in the Northeast of Thailand)
สุภาวดี ขุนทองจันทร์
 
ความสุขของบัณฑิตบริหารธุรกิจในมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร์ (A Buddhist Economics Approach to Happiness of Graduates from the Business Administration Faculty)
วรรณา ประยุกต์วงศ์ และชนัญฎา สินชื่น
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,755 ครั้ง