สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2550


ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2550

สารบัญ

 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการจำแนกภาพดาวเทียม (Examination the Accuracy of Data from Satellite Image Classification)
ธีระ ลาภิศชยางกูล
 
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2535 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (An Evaluation of the Bachelor Degree Program in Agriculture (revised) B.E.2535 of Ubon Rajathanee University)
ภูษณิศา นวลสกุล
 
การแยกแบคเทอริโอฟาจที่มีความจำเพาะต่อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร (Isolation of Bacteriophages Specific to Enteric Bacteria)
กัญญ์จนา นึกดี
 
การสำรวจการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในฟองน้ำล้างจาน (Survey of Contaminated Foodborne Pathogen in Kitchen Sponges)
สุดสายชล หอมทอง และ กิ่งกาญ แสงสุริยะ
 
ความสัมพันธ์ไทย - ลาว : กรณีศึกษาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนในเขตชายแดนมุกดาหาร - สะหวันนะเขต (Thai - Lao Relations: A Case Study of Border Trade and Investment Co-operation between Mukdahan and Savannakhet)
ดาลีสะหวัน ไชยะบัวลี
 
สถานการณ์การเก็บเห็ดพื้นบ้านในอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (Cultural Practices on the Gathering of Edible Mushrooms from Rainforests by Villagers in Northeast Thailand,Its Diversity,Utilization and Income Derived From Mushrooms)
รัชดาภรณ์ จันทาศรี
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง