ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2551

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2551

สารบัญ

 

การศึกษาชนิดและปริมาณของกรดไขมันเนื้อไก่ ( A Study of the Type and Amount of Fatty Acid in Chicken Meat )

ถนอม ทาทอง,สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สวรรค์,ประสาน ตังควัฒนา และจันทนี อุริยะพงศ์สวรรค์

 

การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นมาใช้เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน

(Developmrnt of Indoor Cultivation of Straw Mushrooms by Agricultural Residues)

อุทัย อันพิมพ์และบุญส่ง เอกพงษ์

 

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนฟีโบนัชชีกับจำนวนลูคัส (The Relationship Between Fibonacci Numbers and

Lucas Numbers )

มนตรี ทองมูล

 

การรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างฐานข้อมูลในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(Data Collection for Building a Geographic Information Systems Database)

ธีระ ลาภิศชยางกูล

 

ความสึกหรอและสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดแล้วเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว (A Long Term Test of Wear and Engine Performance in a Small Diesel Engine Using Biodiesel Obtained from Used Frying Oil as Fuel)

กุลเชษฐ์ เพียรทอง,กิติพงษ์ เสถียรเสาวภาคร์,อิทธิพล วรพันธ์และ วิระพันธ์ สีหานาม

 

ผลกระทบของอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอลต่อสมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (The Effiect Ratio of Biodiesel-Ethanol Blends for Preformance and Emission in High Speed Diesel Engines)

อิทธิพล วรพันธ์ ,กุลเชษฐ์ เพียรทองและประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

 

การจำลองลักษณะของการพาความร้อนแบบธรรมชาติในน้ำมันความหนืดสูงโดยใช้วิธีการคำนวณของไหลเชิงพลศาสตร์ (Simulation of Natural Convection Heat Transfer in High Viscosity Oil Using CFD)

วัชรายุทธ ลำดวน และ อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

 

มนุษย์ตัวการสำคัญทำให้เกิดสถาวะโลกร้อน (Humans : the Most Important Producers of Global Warming)

อัญญรัตน์ สุขสิงห์

 

สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสกุลชงโค (Secondary Metabolites and Pharmacological Activities of Baubinia Genus Plants)

ระวิวรรณ แก้วอมดวงศ์

 

พัฒนาการความร่วมมือในอาเซียน : จากปฏิญญาสู่กฎบัตร (Development of the ASEAN Cooperration : From Declaration To Charter)

ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

 

การระดมเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย (Fund Raising in Public Higher Education Institutions in Thailand)

อัจฉรา วัฒนาณรงค์

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Factors Affecting Drop-out of Undergraduate Syudents of Ubon Rajathanee University)

มะลิวัลย์ สินน้อย