สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2552


ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2552

สารบัฐ

 
In Vitro Yong Leaf Culture of Doritis Pulcherrima Var.Buyssoniana
Kaarnchana Rungruchkanont
 
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติดแอคติโนมัยสึทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื่อราสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
 

ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล , เอมอร คำเพราะและรัชฎาพร นวะพิฒ
 
 
ธีระ ลาภิศชยางกูล
 
 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และ สรญา แก้วพิทูลย์

สรญา แก้วพิทูลย์
 
จารุวรรณ์ วงบุตดี และ วัชรพงษ์ แสงนิล
 
อิสรา จุมมาลี ,พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
 
ชญานนท์ แสงศสรีจันทร์
 
จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ
 
Jaratin Lily , Sundar Venkatesh , Thumwimon Sukserm
 
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ และ วิริญญา ชูราษี
 
 


 

 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง