สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2553
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2553
สารบัญ
 
ประพนธ์ บุญเจริญ และ วันชัย อินทิแสง
 
ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ และ กองพล อารีรักษ์
 
ทวีศักดิ์ วังไพศาล และ นท แสงเทียน
 
 อภิวัฒน์ มุตตามระ
 
Padej Pao-la-or, Ariyasak Jitthammasarn, and Kitit Attakitmongkol
 
พิสมัย สวนคร้ามดี
 
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
 
Sirintra Potjanasopa, Reungchai Tarsang, Siriporn Jungsuttiwong, Taweesak Sudyoadsuk Tinnagon Keawin, Sayant Saengsuwan and Vinich Promarak
 
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
 
อภินันท์ ศรีศิริ
 
รัฐกิจ หิมะคุณ
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง