ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ★ เอกสาร/คู่มือการปฏิบัตงาน   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)
คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ☆ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2567
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน "ค่าบริการ" ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ที่ ศธ 0529.3/ว 1013 ลว. 26 มี.ค. 61)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC)
ทบทวน ค่าสาธารณูปโภคในอัตราร้อยละ 5 จ่ายให้ส่วนราชการระดับคณะ/สำนัก โครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุง/งานรับจ้างที่ปรึกษา “ไม่พบประกาศหลักเกณฑ์กำหนดไว้”(ที่ ศธ 0529.3/1951 ลว. 30 พ.ค. 61)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (25 รายการ)