คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย-การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ-พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-เบี้ยประชุม พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย-ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2534 กับ พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่าย การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆส่งกองคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (14 รายการ)