คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ที่ กค 0410.3/ว 216 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564)