ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุมนักวิชาการการเงิน คณะ สำนัก และกองคลัง ปี 56   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมการเงิน กองคลัง และการเงินคณะ สำนัก ปี 56 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมการเงิน กองคลัง และการเงินคณะ สำนัก ปี 56 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานสรุปผลโครงการประชุมผู้จัดทำบัญชีทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561