ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานมติสภามหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที 7/2555