คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเอกสารงานการเงิน   | ค้นหาเอกสาร
ใบเบิกแบบฟอร์มทางการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มเงินกันไว้เบิกเหลื่อมจ่าย ปีงบประมาณ 55 (เงินรายได้)
แบบฟอร์มการกรอกรายรับ-รายจ่าย
แบบฟอร์มขอข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แบบฟอร์มรายงานทางการเงินจากคณะหน่วยงาน
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการกันเงินเหลื่อมจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556
แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
ตารางแสดงรายละเอียดการส่งเบิกเอกสารเงินงบประมาณและเงินรายได้ หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2559
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)