ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจของ...
โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการอถอดรหัส กฎหมายด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐ ...
โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการอถอดรหัส กฎหมายด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐ ...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบป...
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี (AFIS) ได้เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดีด้...

 

[ ดูทัั้งหมด.. ]

 


อีก 1 ความภาคภูมิใจ ม.อุบลฯ “รัชชนนท์ แกะมา” 1 ใน10 ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
             สนองนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ โดยคัดเลือกข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต เน้นย้ำ “คนดีควรเชิดชู” หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย นายรัชชนนท์ แกะมา เป็นข้าราชการ 1 ใน10 ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งนี้ ป.ป.ท. จักได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการต้นแบบ ทั้ง 10 คน


Banner