ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ลูกหนี้เงินยืมทดรองโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรม/อุดหนุนวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินยืมโครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2554 ลงไป