ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-ว่าด้วย-เงินทดรองราชการจากเงินรายได้-พ.ศ.2562   | ค้นหาเอกสาร
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562
2. "แนวปฏิบัติ" ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562
3. แนวปฏิบัติการยืมงินจากบัญชีพัก "เงินงบประมาณแผ่นดิน" มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563