ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กรมบัญชีกลาง/GFMIS   | ค้นหาเอกสาร
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560"
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2564