ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
★ เอกสาร/คู่มือการปฏิบัตงาน
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการของกองคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-ว่าด้วย-เงินทดรองราชการจากเงินรายได้-พ.ศ.2562
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ปงม. 2563
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข
อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
▤ เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการเบิกจ่ายโครงการ บพท.
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
งบทดลอง GFMIS ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบทดลอง GFMIS ปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
⌛ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ