ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
★ เอกสาร/คู่มือการปฏิบัตงาน
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการของกองคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-ว่าด้วย-เงินทดรองราชการจากเงินรายได้-พ.ศ.2562
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ปงม. 2563
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข
อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
▤ เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการเบิกจ่ายโครงการ บพท.
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
งบทดลอง GFMIS ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565