คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่งมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตามผลการใช้คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดุแลการใช้คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข)