ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ปงม. 2563   | ค้นหาเอกสาร
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
หลักเกณฑ์วิธีการและการกำหนดกรอบตำแหน่งผู้บริหารปละผู้ปฏิบัติงาน