ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุมสัมนา   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ศธ 0529.3 / 2677 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556)
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา