ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มสรุปการเบิกใบเสร็จรับเงิน (ใหม่)
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
ใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (14 รายการ)