ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ⌛ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ   | ค้นหาเอกสาร
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงเพดานและทำระบบกันซึม อาคาร 7 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(คำสั่งเลขที่ 44/2567)
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ 70 ไร่ 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (คำสั่งเลขที่ 2485/2566)
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(คำสั่งเลขที่ 116/2567)
แต่งตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สําหรับการจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสถาน ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีคัดเลือก(คำสั่งเลขที่ 2259/2566)
แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการจ้างจ้างบํารุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(คำสั่งเลขที่ 2326/2566)
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สําหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น -3 อาคาร สนอ.๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คำสั่งเลขที่ 70/2567)
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าภายในเขตการศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คำสั่งเลขที่ 130/2567)
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สําหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน -3,4,5 จํานวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คำสั่งเลขที่ 227/2567)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)