ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กฎและระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร2551
ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน สำหรับ นศ.ป.ตรี ภาคปกติ
ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับที่3 พ.ศ.2550
ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศกำหนดอัตรค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า
เอกสารแนบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2559
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)