คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี


โพสโดย กนกอร ธานี     โพสวันที่ 19 เมษายน 2561 ,     (อ่าน 837 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ " โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ 2561" ณ ห้องประชุม ศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน กำหนดหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินในระดับคณะ/หน่วยงาน มีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกัน ตามหลักการและนโยบายบัญชี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ เพื่อให้การนำเสนอรายงานการเงินของคณะ/หน่วยงาน มีรูปแบบเดียวกันกับการนำเสนอรายงานการเงินในระดับมหาวิทยาลัย ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 47 คน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ คณะ/สำนัก หน่วยงานละ 2 คน  บุคลากรจากสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมีที่ปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ อาจารย์เฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  อาจารย์นภดล  พัฒนะศิษอุบล ได้ชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดทำและนำเสนอรายงานการเงิน มีความเข้าใจในหลักการและนโยบายบัญชี รวมทั้งรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

 

ภาพ : กนกอร  ธานี

ข่าว : กนกอร  ธานี