ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

“ดิจิตอล การเงินการคลังและการพัสดุ”

วิสัยทัศน์

 ศูนย์กลาง การบริหาร การบริการ การจัดการระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชี

พันธกิจ

- นำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการด้านการเงินรับแก่ ผู้รับบริการ

- นำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการด้านการจ่ายเงิน ให้แก่ ผู้รับเงิน

- นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดทำรายงานทางการเงิน

- พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่เชื่อมโยงกับ ระบบรับ-จ่ายเงิน รายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับโครงการการจ่ายตรง “ดิจิตอลไทยแลนด์”

- สร้างการรับรู้ให้แก่ บุคลากรในกองคัล ตื่นรู้ กับการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติราชการ

- พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร ใช้งานระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ “ดิจิตอลไทยแลนด์”

 

 


 

วัฒนธรรมองค์กร

จาก อำนาจ                    เป็น          หน้าที่ให้บริการ
จาก ถูกใจ                      เป็น          ถูกต้อง และถูกระเบียบ
เน้น ผลงาน                    มากกว่า    วิธีการ
เน้น คุณภาพทางจิตใจ    มากกว่า    ความสามารถ
เน้น คุณภาพ                  มากกว่า    ปริมาณ
เน้น การทำงาน ตามความถนัด และความชอบ