ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหารกองคลัง

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
โทร.  3098

 

 

นายรัชชนนท์  แกะมา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 1023