ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประวัติความเป็นมา


กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเป็นมาของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

กองคลัง เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534 ซึ่งแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ส่วนงาน ดังนี้

  •  งานบริหารทั่วไป
  •  งานพัสดุ
  •  งานบัญชี
  •  งานเงินรายได้
  •  งานการเงินงบประมาณ

กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งมีบุคลากรและระบบการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานภายนอก พร้อมให้ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย

 

**** รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ****