ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานพัสดุกลาง

 

 งานพัสดุกลาง


นายรัชชนนท์   แกะมา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้าพัสดุ
  โทร. 1023
 กลุ่มงานจัดซ์้อจัดจ้าง
นางภักค์สุพัชร  โสภามี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ บริหารสัญญา โทร. 3026
นางรุ่งนภา       ชื่นเกษร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บริหารสัญญา โทร. 3022
นายวรพล         เรืองวัน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บริหารสัญญา โทร. 3023
 กลุ่มบริหารสัญญา
นางสาวรจนา    เมษาคุณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง โทร. 3023
นางสาวสุมาลี    ภูติยา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จัดซื้อจัดจ้าง โทร. 3023
นายณรงค์        วงศ์นามเถาว์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จัดซื้อจัดจ้าง โทร. 3022
 กลุ่มทะเบียนสินทรัพย์
นายพงศ์ปณต ทองแท่น นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ทะเบียนพัสดุ โทร.3024
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร มอบหมาย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ทะเบียนพัสดุ โทร.3024
นางสาวไกรรัชณีย์   มั่นคง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(พัสดุ) ทะเบียนพัสดุ โทร. 3024
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป(พัสดุ)
นายจำลอง จั่วจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการ   โทร. 3026
 กลุ่มงานวิชาการด้านพัสดุและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายรัชชนนท์   แกะมา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ   โทร. 3028