ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานบัญชี

 

 

งานบัญชี

นางสาวเพ็ญนภา สีดา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จัดทำบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน ระบบ UBUFMIS และรายงานการเงินมหาวิทยาลัย โทร. 1064
นายประกิจ เชื้อนิล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จัดทำบัญชีด้านรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) สำนักงานอธิการบดี,สำนักบริหารทรัพย์สินฯ,สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ,สำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์ฯ โทร. 3019
นางสาววิจิตรา วิรุฬหวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จัดทำบัญชีระบบ GFMIS และบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป โทร. 1019
นางสาววีราภรณ์ ประไว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จัดทำบัญชีเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) คณะเภสัชศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยสาธารณสุขฯ และบัญชีเงินเดือนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โทร. 3019
นางพิมพ์พิมล เชื้อทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จัดทำบัญชีเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) โทร. 3019
นางสาวเนตรนภา สายบุญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จัดทำบัญชีด้านรายรับเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) สำนักงานอธิการบดี,สำนักบริหารทรัพย์สินฯ,สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ,สำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัย
โทร. 1064
นายณัฐพล พิศดาร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จัดทำบัญชีเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) คณะเกษตรศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์,คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 1019
นางสาวธัญญลักษณ์ ชาชุมพร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จัดทำบัญชีเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) คณะบริหารศาสตร์,คณะศิลปศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์,คณะนิติศาสตร์และบัญชีวัสดุคงเหลือมหาวิทยาลัย โทร. 1019