ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป


 Call Center UBUFMIS :
นายพจนารถ        พันธัง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดูแลระบบ UBUFMIS ,ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โทร. 3028
นายบรรชา          ไพอุปรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดูแลระบบ UBUFMIS ,ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โทร. 3021
 บริหารงานทั่วไป :
นางณัฏฐกันย์       ชุมสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (ธุรการ) งานบริหารทั่วไป  โทร. 3018
นางสาวหนึ่งฤทัย   สุวรรณติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมา) งานบริหารทั่วไป  โทร. 3018
นายภัทรพล     เชื้อชาติกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมา) งานบริหารทั่วไป  โทร. 3018
นางอรไพลิน    แก้ววรรณา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมา) งานบริหารทั่วไป  โทร. 3018