ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานการเงินรับ

► งานการเงินรับ

นางพูนสุข คำก้อน น.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  งานการเงินรับ โทร.1091
นางสาววาริณีย์     ทองเจือ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(การเงิน) งานการเงินรับ โทร. 3016
นางสาวอรอุมา  วงศ์ตรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการเงินรับ โทร. 1315
นางสาวสุวรรณา    ทองลี นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินรับ โทร. 1315
นางวรรณญา แสงเดช ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  งานการเงินรับ โทร. 3015
นางสาวประภัสสร     คำประเสริฐ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านการเงิน (จ้างเหมา) งานการเงินรับ โทร. 3016