คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานการเงินรับ

► งานการเงินรับ

 

นางสาววาริณีย์     ทองเจือ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน(การเงิน) งานการเงินรับ โทร. 3016
นางแสงรัชนีย์        อเนกคุณวุฒิ น.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ งานการเงินรับ โทร. 1091
นางสาวอรอุมา  วงศ์ตรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการเงินรับ โทร. 1315
นางสาวสุจิตรา  พวงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการเงินรับ โทร. 1315
นางสาวสุวรรณา    ทองลี นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินรับ โทร. 3015
นางสาวทิพวัลย์  บุญโม๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินรับ โทร. 1363
นางสาวประภัสสร     คำประเสริฐ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านการเงิน (จ้างเหมา) งานการเงินรับ โทร. 3016