คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานการเงินจ่าย

 

งานการเงินจ่าย / หน่วยฎีกา

นางพูนสุข คำก้อน น.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  งานการเงินจ่าย โทร.1091
นางสาวสินีนุช เถาถวิล น.การเงินและบัญชีชำนาญการ  งานการเงินจ่าย โทร.1310
นางเพชรา ทัดเทียม น.การเงินและบัญชีชำนาญการ  งานการเงินจ่าย โทร.3020
นางพัชรียา มิ่งขวัญ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (การเงิน)  งานการเงินจ่าย โทร.1306
นายชัยณรงค์ ศิริบุรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี  งานการเงินจ่าย โทร.3014
นางสาวมณีรัตน์  โสภาสิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านการเงิน (จ้างเหมา)  งานการเงินจ่าย โทร. 1310
นางสาววารีวัลย์  นิลพัฒน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านการเงิน (จ้างเหมา)  งานการเงินจ่าย โทร. 1306
นางวรรณญา แสงเดช ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  งานการเงินจ่าย โทร. 3014

 

งานการเงินจ่าย / หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย

นางสาวลักขณา กอแก้ว น.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย โทร. 1306
นางสาววิชุดา เชาว์ศรีกุล น.การเงินและบัญชีชำนาญการ หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย โทร. 3027
นางสาวณัฐิธิดา อินทรธิราช น.การเงินและบัญชีชำนาญการ หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย โทร. 3020
นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค น.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย โทร. 3020