ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานการเงินจ่าย

 

งานการเงินจ่าย / หน่วยฎีกา

นางสาวลักขณา กอแก้ว น.การเงินและบัญชีชำนาญการ  งานการเงินจ่าย โทร. 1306
นางสาวสินีนุช เถาถวิล น.การเงินและบัญชีชำนาญการ  งานการเงินจ่าย โทร.1310
นางสาวกิจรัดดา เหมะนัค น.การเงินและบัญชีชำนาญการ งานการเงินจ่าย โทร. 3014
นางพัชรียา มิ่งขวัญ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (การเงิน)  งานการเงินจ่าย โทร.1306
นางสาวสุจิตรา  พวงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  งานการเงินจ่าย โทร.3014
นางสาววารีวัลย์  นิลพัฒน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านการเงิน (จ้างเหมา) นักวิชาการเงินและบัญชี โทร. 1306
นางสาวมณีรัตน์  โสภาสิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านการเงิน (จ้างเหมา)  งานการเงินจ่าย โทร. 1310

 

งานการเงินจ่าย / หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย

นางสาววิชุดา เชาว์ศรีกุล น.การเงินและบัญชีชำนาญการ หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย โทร. 3027
นางสาวณัฐิธิดา อินทรธิราช น.การเงินและบัญชีชำนาญการ หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย โทร. 3020
นางเพชรา ทัดเทียม น.การเงินและบัญชีชำนาญการ  หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย โทร.3020
นางแสงรัชนีย์        อเนกคุณวุฒิ น.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  หน่วยควบคุมและตรวจจ่าย โทร. 1027