ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564   | ค้นหาเอกสาร
ขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม (แผนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2564
ขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมส่งใช้ใบสำคัญทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม (แผนงาน) ปีงบประมาณ 2564