ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอขอเงินสมนาคุณการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS ปีงบประมาณ 2567
ใบสำคัญรับเงิน_สมนาคุณการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS ปีงบประมาณ 2567
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขออนุมัติรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS ปีงบประมาณ 2567