ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบประเมินโครงการวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบประเมินข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
แบบประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี