ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบและแบบฟอร์มคณะกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.2554
ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครอบครอง
แบบคำขอรับใบอนุญาต (ตามแบบ กอช. กำหนด) file PDF
แบบคำขอรับใบอนุญาต (ตามแบบ กอช. กำหนด) file word
ตัวอย่างการกรอกรายการทรัพยากรชีวภาพที่ต้องการเข้าถึง
แบบความเห็นคิดการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
รายการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติหรือการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
ข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)