คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย
คู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : การเสนอขอทุนวิจัย
คู่มือการปฎิบัติงานการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คู่มือปฎิบัติงานการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คู่มือการปฎิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งปิดโครงการงบ ววน. สำหรับนักวิจัยในระบบ NRIIS
คู่มือการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากฐานข้อมูล scopus