คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบเสนอขอทุนวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (concept paper)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
แบบฟอร์มรับรองเป็นที่ปรึกษา
แบบเสนอแผนงานวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
เบบเสนอชุดโครงการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
นิยาม TRL
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)