คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบเสนอขอทุนวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (concept paper)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
แบบฟอร์มรับรองเป็นที่ปรึกษา
แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
ข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะชุดโครงการ (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
ข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะโครงการเดี่ยว/โครงการย่อย (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
ข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)