ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบเสนอขอทุนวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (concept paper)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
แบบฟอร์มรับรองเป็นที่ปรึกษา
เบบเสนอชุดโครงการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
นิยาม TRL
นิยาม SRL