ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้าจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2555
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
คำสั่ง กก.บริหารทำนุ ต.ค.57-ธ.ค.59
ประกาศการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี