ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบอำนาจ   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1387/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3681/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่ง มอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คกส. มอบ.)
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1358/2562 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)