ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบรายงานผลการวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มส่งร่างรายงานวิจัย
แบบฟอร์มส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
แบบสรุปผลการวิจัยภาษาไทย
แบบสรุปผลการวิจัยภาษาอังกฤษ