คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบรายงานผลการวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มส่งร่างรายงานวิจัย
แบบฟอร์มส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
แบบสรุปผลการวิจัยภาษาไทย
แบบสรุปผลการวิจัยภาษาอังกฤษ